Algemene voorwaarden

Artikel 1. Offertes
De offertes die ColoMedia verstrekt kunnen door de potentiële klant als vrijblijvend worden gezien.

De offertes zijn gebaseerd op basis van de informatie van de potentiële klant. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Indien een opdracht uitblijft, behoudt ColoMedia zich het recht voor de gemaakte ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling.

Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeel-dingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten ColoMedia niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te weigeren.

Artikel 2. Contract
Hieronder staan voorwaarden die van toepassing zijn op het getekende contract. Door het tekenen van het contract gaat de opdrachtgever akkoord met alle voorwaarden die in deze Algemene voorwaarden worden benoemd.

De voorwaarden van het voorgelegde en ondertekende contract zijn bindend, tenzij deze wordt gewijzigd met goedkeuring van beide partijen, ColoMedia en opdrachtgever.

Wanneer het contract is ondertekend dient de opdrachtgever zich te houden aan het betalen van het totaalbedrag en zich te houden aan de voorwaarden die deze met zich meebrengen.

Wanneer de opdrachtgever besluit om na ondertekening van het contract bij nader inzien deze niet na te leven, wordt door ColoMedia bepaald hoe deze contractontbinding eruit zal komen te zien. Normaliter zal dit tot 2 opties leiden: 1. ColoMedia houdt de opdrachtgever aan diens contract of 2. ColoMedia legt een rekening voor aan de opdrachtgever voor onkosten, tijdsbesteding en misgelopen winst. Dit wordt door ColoMedia bepaald.

Artikel 3. Betaling
Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum. Tenzij de opdrachtgever dit met ColoMedia anders heeft bepaald.

ColoMedia draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

Wanneer betalingsafspraken niet worden nagekomen wordt er een incassobureau ingeschakeld. ColoMedia waarschuwt de nalatige opdrachtgever op tijd. Dit geldt voor situaties met zonder contract.

Ook als er een betalingsafspraak van betaaltermijnen is afgesproken en ColoMedia ziet er letterlijk geen “heil” in dat deze tijdig of überhaupt betaald zal worden, heeft ColoMedia het recht om het bedrag inclusief wettelijke rente te eisen via een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn voor de nalatige opdrachtgever.

Bij ernstige herhaaldelijke wanbetaling en meerdere waarschuwingen behoudt ColoMedia het recht om het contract te verscheuren / verbreken / niet na te komen. Dit geldt voor situaties met zonder contract.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en vrijwaring
De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de ColoMedia aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover de derde de ColoMedia effectief vrijwaart. ColoMedia zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden, om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

Artikel 5. Overmacht
ColoMedia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt ten dezen onder meer verstaan: brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de ColoMedia hetzij bij zijn opdrachtnemers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede het plotseling uitvallen van bepaalde media, vertraging of uitblijven van levering door ColoMedia, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6 Creatief recht
Wanneer ColoMedia de uitingen en huisstijl van een bedrijf heeft ontwikkeld en ontworpen behoudt ColoMedia het creatief recht. ColoMedia geeft hierbij aan of het mogelijk is om een huisstijl definitief over te nemen en/of verkopen aan het desbetreffende bedrijf of derden. Het is echter nooit zo dat de opdrachtgever waarvoor een huisstijl is ontworpen deze zonder toestemming gebruikt zomaar mag worden.

Echter is het wel mogelijk om bestanden af te kopen zodat de opdrachtgever het creatief recht ontvangt / koopt.

Artikel 7 Vakantie of onbereikbaar
Wanneer ColoMedia aangeeft even niet bereikbaar te zijn kan men terugvallen op Alfred op alfred@colomedia.nl. Hiervoor gelden de uurtarieven. De uurtarieven die worden gerekend zijn 65,- per uur exclusief BTW.